قربونت برم خدا
چقدر غریبی رو زمین

قربونت برم خدا
چقدر غریبی رو زمین

قربونت برم خدا
چقدر غریبی رو زمین


دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X